Dharmendrasinhji Arts College ISO 9001:2015
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Circular

બી.એ. સેમ-૨ પરીક્ષાની હોલટીકીટ બાબત.

25/06/2024

બી.એ. સેમ-૨ ના વિધાર્થીઓએ પોતાની હોલ-ટીકીટ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની વેબસાઈટ https://exam.saurashtrauniversity.edu પરથી ડાઉનલોડ કરી લેવી