Dharmendrasinhji Arts College ISO 9001:2015
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Circular

બી.એ. સેમ-6 પરીક્ષાની હોલટીકીટ બાબત.

03/04/2024

બી.એ. સેમ-૬ ના વિધાર્થીઓએ પોતાની હોલ-ટીકીટ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની વેબસાઈટ https://sauerp.in/sau-sugam/ પરથી સીટ નં. જોઇને કોલેજના વિધાર્થી શાખામાંથી મેળવી લેવી.