Dharmendrasinhji Arts College ISO 9001:2015
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Circular

પુન:મૂલ્યાંકન માર્કશીટ લઈ જવા બાબત સેમ-6

17/11/2021

સીટ નં ૦૨૧૭૭૧-રોજાસરા ચંદ્રેશ અશોકભાઈ;
સીટ નં ૦૨૧૮૦૮ -હદાની વનરાજભાઈ રમેશભાઈ ,
સીટ નં ૦૨૧૮૮૮ -ઝાલા વીશ્વજીત નરેન્દ્રસિંહ
સીટ નં ૦૨૧૯૦૨-વાસાણી નીખીલ અનિલભાઈ
સીટ નં ૦૨૧૯૦૪-બાવળિયા રવિભાઈ ઝવેરભાઈ