સેમ-૬ હોલ ટીકીટ લેવા બાબત. (તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૦)

16/10/2020

સેમ-૬ ની હોલ ટીકીટ વિધાર્થીઓએ કોલેજે માંથી વિધાર્થી શાખામાંથી મેળવી લેવી
તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૦ ને શનિવાર સમય સવારે ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ કલાકે
તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ ને સોમવારથી સમય સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ કલાકે