બી.એ. સેમ-૧ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ બાબત...

06/07/2020

બી.એ. સેમ-૧ માં એડમીશન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૭/૦૭/૨૦૨૦ ને બપોરે ૨:૦૦ કલાક સુધી રહેશે.