એફ.વાય. બી.એ.માં એડમિશન લેવા માંગતા વિધાર્થીઓએ ધો.૧૨ અને એલ.સી ઓરીજનલ મળ્યા બાદ એડમિશન લીંક ઓપન કરવામાં આવશે. વધુ સુચના આ સાથે સામેલ છે.

16/09/2020