Dharmendrasinhji Arts College
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Circular

સેમ-૧ અને સેમ-૩(old) હોલ-ટીકીટ લેવા બાબત.

30/06/2021

સેમ-૧ અને સેમ-૩ (old) (એનરો. ૨૦૧૬ પેહલાના) હોલ-ટીકીટ કોલેજના વિધાર્થી શાખાની બારી નં - ૧ પરથી મેળવવાની રહેશે.
પરિક્ષા તારીખ : ૦૮/૦૭/૨૦૨૧ થી શરુ થાય છે. સેમ-૧ અને સેમ-૩ ની પરીક્ષા એક જ દિવસમાં લેવામાં આવશે. જેની નોંધ લેવી
સેમ-૧ ની પરીક્ષા સમય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૩૦ સુધી
સેમ -૩ ની પરીક્ષા સમય ૦૨:૩૦ થી ૦૫:૦૦ વાગ્યાનો છે. જે ખાસ ધ્યાને લેવું.